donderdag 24 mei 2012

Hoe beheren wat van iedereen is?


Hoe beheren wat van iedereen is?

De voorbije eeuwen zijn we uit het oog verloren dat er naast publieke en privégoederen ook heel belangrijke gemeenschappelijke goederen bestaan die vooral goed beheerd moeten worden. Zeker in deze crisistijden zullen we, naast de staat en de falende markt, opnieuw het belang moeten ontdekken van betere beheersvormen van die commons zoals bijvoorbeeld natuurlijke rijkdommen of open source software.
DeWereldMorgen.be -
Dat is de goede raad van Tine de Moor en David Bollier, twee hoofdsprekers op een congres over het belang van de commons, in het Nederlands ook wel gemeengoed genoemd. Ze spraken vrijdag tot een meer dan volle zaal in het Academiënpaleis in Brussel.

Alles wat we delen

Tine de Moor, professor aan de Universiteit Utrecht, helpt ons verder met het concept. De commons zijn hulpbronnen die gemeenschappelijk bezit zijn of gedeeld worden door gemeenschappen. In essentie gaat het om alles wat mensen delen.
Ze ploegt vooral in het Europese verleden – vooral dan het noordwestelijke deel ervan – om de oorsprong en de voordelen te schetsen. In de Middeleeuwen worden heel wat gronden gemeenschappelijk beheerd en gebruikt. Het is makkelijker om grote weideoppervlakten te omheinen en grote kuddes te hoeden dan dit allemaal afzonderlijk te doen. Samen sta je ook sterker en je deelt de risico’s, bijvoorbeeld dat een rivier waarvan de bedding verandert net jouw stukje grond doet verdwijnen. Ook zijn de kosten om bijvoorbeeld aan alle nuttige informatie te geraken, voor overdracht van eigendom of voor bewaking lager dan wanneer je daar administraties, advocaten en politie voor moet betalen.
Naast commons bespeurt de Moor nog tal van andere vormen van collectieve actie zoals gilden, irrigatiegemeenschappen of coöperaties.

Dna voor een andere wereld

David Bollier, blogger en activist uit de VS, ziet de commons als het dna om een andere wereld te bouwen. Niet toevallig refereert hij daarmee aan de meest bekende slagzin van de andersglobaliseringsbeweging. In het verlengde daarvan ziet hij ook de Arabische lente, de indignados en Occupy Wall Street als voorlopers van die andere wereld.
Nu de financiële crisis woedt, en de grote bedrijven samen met de staten zo hard falen, vormen tal van oude en nieuwe gemeenschappelijke goederen de bouwstenen van de alternatieven. We doen hier een flinke greep uit de uitvoerige opsomming van Bollier: globale atmosfeer, oceanen en meren, genen, zaden, bossen, mineralen, vrije en open software, blogosfeer, visgronden, agro-ecologische kennis, vrije cultuur, parken en andere publieke ruimten, alternatieve geldsystemen,…

Alternatief voor falende markt, en voor staat?

Daarmee komen de belangrijkste kwesties, ook voor Tine de Moor. Bieden gemeenschappelijk beheerde goederen een alternatief voor de falende markt? Ze beschermen in elk geval tegen een nefaste commercialisering. Misschien dat we, nu de markten manifest niet zo goed blijken te functioneren, zullen moeten gebruikmaken van de stijgende kansen om via andere vormen van samenwerking opnieuw meer gemeenschappelijke goederen te creëren.
En vormen die dan ook een alternatief voor de staat? Misschien wel, als we erover waken dat de betrokkenen echt moeten mee beslissen, dat overduidelijk is wie de rechthebbenden zijn (en wie niet), dat het een bottom-up proces is en dat het hier werkelijk om zelfbestuur gaat.

Een vergeten en herontdekte schat

De opvatting in de 18de eeuw van het individu als centrale component van de samenleving, de opkomst van een sterke natiestaat en de doorbraak van de vrije markteconomie leiden halverwege de 19de eeuw tot de ontmanteling en privatisering van de commons in Europa.
Maar in de late 20ste eeuw herontdekt men het belang van de gemeenschappelijke goederen. In 2009 gaat de Nobelprijs voor Economie zelfs naar professor Elinor Ostrom voor haar werk over de beste manier om gemeengoed te beheren.
Het belet niet dat, zoals Bollier aanstipt, Disney niet ophoudt zich tal van volksverhalen toe te eigenen, biotechnologische bedrijven de meest interessante natuurlijke rijkdommen blijven bemachtigen en er wereldwijd een spectaculaire landroof plaatsgrijpt… terwijl nochtans twee miljard mensen rechtstreeks moeten leven van de commons op deze planeet.
De strijd voor de gemeenschappelijke goederen is dus geenzins gewonnen. Dan is het goed om weten dat het zelfbestuur van gemeenschappelijk goederen wel degelijk kan werken, op een effectieve en efficiënte wijze, zo verzekert Tine de Moor. Erkenning door overheden is echter wel essentieel. Zo kan dit gezamenlijke beheer weerstand bieden aan de druk vanuit de markt.
Op een vraag uit het publiek klinkt het zelfs dat zij opnieuw veel toekomst ziet voor coöperaties. Het optimisme is nog niet van de aardbodem verdwenen.

Het congres ‘De commons: hoe beheren wat van iedereen is?’ is georganiseerd door Green European Foundation, Oikos en Etopia
Tags:

zaterdag 15 oktober 2011

Verenigd voor Globale Verandering!

Van het Tahrir plein, over de Puerta del Sol in Madrid, tot in Wall Street, overal ter wereld komen mensen op straat en bezetten ze pleinen om verandering te eisen. Velen zijn het zat dat bankiers, aandeelhouders en managers van multinationals zichzelf excessief verrijken op de kap van het gros van de bevolking en ten koste van de natuur. 15 oktober is een wereldwijde actiedag voor globale verandering.


In Brussel zijn activisten uit de hele wereld samengekomen. Het was in de nasleep van de 15M beweging in Spanje dat een groep Indignados (verontwaardigden) besloten om een optocht naar Brussel, de Europese hoofdstad, te organiseren. Sinds 8 oktober worden in kader van de zogenaamde "Agora Brussels" activiteiten georganiseerd (debatten, workshops, culturele activiteiten … ). Hier werd ook het initiatief genomen om te mobiliseren voor de 15e oktober..

Bent u het ook zat dat mens, maatschappij en milieu ten dienste staan van de economie en vindt u ook dat het andersom moet zijn? Kom solidair zijn!

Nu zaterdag 15 oktober 2011:

11h Meeting van de Europa Actiecomités
IHECS, Stoofstraat 58 1000 Brussel
Kaart: http://g.co/maps/rwxc3

14h Betoging
Noord Station, Brussel
Kaart: http://g.co/maps/pn6hr


Meer info over de Agora Brussels : http://www.walktobrussels.eu/

Meer info over de globale actiedag op 15 oktober: http://15october.net/

Voor nog meer informatie:
www.livestream.com/globalrevolution

De website van Reële Democratie Nu! Gent is ook interessant!

https://niepleuen.wordpress.com/category/15-oktober/

woensdag 17 november 2010

Provincie Limburg mag niet in de uitverkoop

Momenteel worden er op het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken plannen uitgetekend om de provincies, het “intermediaire bestuursniveau”, te ontmantelen. Tegen 17 december ligt hiervoor een concreet uitvoeringsplan klaar, het zogenaamde “witboek”. Volgens een eerder opgesteld “groenboek” zouden in eerste instantie de persoonsgebonden materies aan het provinciale bestuur ontnomen worden: welzijn, cultuur, onderwijs,… De bedoeling is om twee andere bestuursniveaus te versterken, het gemeentelijke en het Vlaamse. Wel zouden er nieuwe “subregio’s” opgericht worden, om de samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten te formaliseren –voor Limburg zou het gaan om 5 subregio’s.
Paradoxaal genoeg komt er op deze manier dus (voorlopig?) een bestuursniveau bij, en worden de bevoegdheden nog meer versnipperd. En over het democratisch gehalte van deze subregio’s hebben we nog het raden.
Trouwens, zowat alle sociale bewegingen (werknemers, werkgevers, milieuverenigingen, huurders, derdewereldorganisaties, integratiesector,…) hebben zich provinciaal georganiseerd en kunnen zo gesprekspartner zijn voor het provinciebestuur, om adviezen door te geven en het beleid op te volgen. Voor een deel verloopt deze dialoog via provinciale adviesraden. Als dit beleidsniveau verdwijnt, verdwijnt ook een deel van de burgerinspraak. Een gelijkaardige dialoog met 5 subregio’s is moeilijk voor te stellen, en de werking van die subregio’s dreigt even ondoorzichtig te zijn als die van vele intercommunales nu. In ieder geval zorgt deze verbrokkeling voor communicatieproblemen.
Als de persoonsgebonden materies aan de provinciale besturen ontnomen worden, betekent dit een afbraak van de democratie. Heel wat dossiers die behoren tot de grondgebonden materies (ruimtelijke ordening, milieu, economie, openbare werken) zouden misschien nog sec administratief kunnen afgehandeld worden in opdracht van het Vlaamse Gewest. Maar wat Limburg tot een gemeenschap maakt, dat behoort tot de persoonsgebonden materies. Onze provincie kent een lange en geslaagde traditie om de sociale cohesie te versterken. Ook onze migranten voelen zich, naast Turk of Marokkaan, net Limburger. Deze maatschappelijke opbouw gebeurde voor een groot deel van onderop, met de mensen zelf, én met de organisatorische ondersteuning van het provinciebestuur. Deze know how, die zich op het terrein bewezen heeft, mag niet verloren gaan.
De roep om de provinciebesturen af te schaffen wortelt eigenlijk in het verlangen naar minder staat. Vooral in de jaren 1990-2005 kende deze politieke overtuiging opgeld in sommige (neoliberaal getinte) middens. Intussen hebben we een financiële crisis achter de rug, die aantoonde dat zelfs onze grote financiële instellingen overheidssteun nodig hadden om te kunnen overleven. Gezonde en goed uitgebouwde overheidsstructuren zijn vaak een must om de maatschappelijke noden te lenigen. Zeker als het gaat om armoedebestrijding en natuur- en klimaatproblemen, dan kunnen we de oplossing niet overlaten aan een “onzichtbare hand”, om met de 18°-eeuwse Schotse filosoof Adam Smith te spreken. Een sociaal en ecologisch solidaire gemeenschap krijgt levenskansen via een maatschappelijk middenveld, en ook via democratisch verkozen en gecontroleerde overheidsbesturen. Ons Limburgs provinciebestuur, dat decennialang samen met de bewoners en verenigingen werd opgebouwd, nu met de sloophamer neerhalen –nee, dat is geen voorbeeld van doordachte maatschappijopbouw.

Namens het Limburgs Sociaal Forum,
Felix Bergers

zaterdag 9 oktober 2010

Ecologische crisis en sociale kloof hangen samen

vrijdag 08 oktober 2010

Jef Peeters is de samensteller van het boek 'Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling'. Hij legt uit waarom de bijdragen in dit boek zo belangrijk zijn. Ze vertellen hoe de ecologische crisis en de groeiende sociale kloof alles met elkaar te maken hebben. Dit is voor het sociaal werk een zware uitdaging, vindt hij.

Deze tekst biedt een toelichting bij de inhoud van het boek 'Een veerkrachtige samenleving'.

Stellen dat we vandaag midden in een mondiale ecologische crisis zitten is een open deur intrappen. De klimaatcrisis is daarbij maar het topje van de ijsberg, naast de crisis van de biodiversiteit, de achteruitgang van het beschikbare vruchtbaar land, de voedsel-, water- en energiecrisis… Die samenlopende crisissen laten zich ook voelen in eigen land, bijvoorbeeld via vluchtelingen die van over de hele wereld naar hier komen in hun zoektocht naar een beter bestaan. Maar ook het ‘rijke’ Vlaanderen kampt met ecologische problemen zoals teloorgang van open ruimte, luchtvervuiling, verkeerslawaai, en daarmee verbonden gezondheidsproblemen… Om van de globale financiële en economische crisis nog maar te zwijgen. De armen zijn daarbij de grootste slachtoffers van een ontwikkeling waar zij zelf geen verantwoordelijkheid in dragen of greep op hebben.

De samenhang tussen de ecologische crisis en de wereldwijd groeiende kloof tussen arm en rijk is voor het sociaal werk daarom een belangrijke uitdaging. Maar ondanks het feitelijk groeiende verband tussen vele sociale en ecologische problemen bleef de aandacht voor ecologische duurzaamheid tot nu toe grotendeels buiten het aandachtsveld van het sociaal werk en zijn theorievorming. Dat wekt verwondering, want goed sociaal werk is steeds betrokken op de ruimere context. Maar in de praktijk blijft dat meestal beperkt tot de sociale omgeving. En omdat duurzame ontwikkeling (DO) in onze samenleving in eerste instantie geassocieerd wordt met milieuzorg, zien ook sociaal werkers dat niet als een opdracht voor het sociaal werk.
Maar er is ook een probleem in de omgekeerde richting. Door die dominante focus op milieuproblemen in het discours rond DO blijft ook de sociale dimensie daarvan onderbelicht. Onder meer het belang van het verdelingsvraagstuk voor de duurzaamheidskwestie is geen algemeen verspreid inzicht. Zelfs als sociaal werkers toch aan die sociale dimensie van duurzaamheid werken, betekent dat nog niet dat zij automatisch het verband met DO leggen. Het feitelijke verband tussen heel wat sociale en ecologische problemen maakt wel dat nogal wat sociale organisaties aspecten van ecologische duurzaamheid opgenomen hebben in hun werking. Maar dat heeft er nog niet toe geleid dat ecologische bekommernissen meer algemeen als een intrinsiek aspect van goed sociaal werk gezien worden.

De huidige samenloop van maatschappelijke en ecologische crisissen maakt echter duidelijk dat we naar een nieuw type van samenleving moeten. Die grote sociale transitie is wellicht al ingezet en zal alle domeinen van ons leven raken. Het sociaal werk kan daar dus niet buiten blijven. Er is echter geen garantie dat die transitie goed afloopt. Het sociaal werk neemt die uitdaging daarom best bewust in handen. Het kan zelf een belangrijke bijdrage leveren aan DO door de sociale focus ervan te versterken.

Lees verder: Ecologische crisis en sociale kloof hangen samen

vrijdag 08 oktober 2010

Boek: 'Een veerkrachtige samenleving' van Jef Peeters

vrijdag 01 oktober 2010

Hoe werken we aan een duurzame samenleving?

De planeet kreunt onder een ecologische plus financiële en economische crisis. De grootste slachtoffers? Zij die minst verantwoordelijkheid dragen: de armen. De samenhang tussen de ecologische crisis en de groeiende sociale kloof is voor het sociaal werk een zware uitdaging, vindt Jef Peeters, en hij stelde een boek samen. Hans Bruyninckx licht het belang toe van 'Een veerkrachtige samenleving'.

'Een veerkrachtige samenleving' is boek over verband tussen sociaal werk en duurzame ontwikkeling

lees verder: Een veerkrachtige samenleving.
vrijdag 01 oktober 2010

vrijdag 10 september 2010

Debat: Millenniumdoelstellingen, niet ambitieus én niet haalbaar?

vrijdag 10 september 2010, De Wereld Morgen
Hoe staat het na 10 jaar met de VN-Millenniumdoelstellingen? Niet zo goed, eigenlijk. Specialiste Francine Mestrum is niet verwonderd. Armoedebestrijding is een resultaat van ontwikkeling, niet omgekeerd, schrijft ze. We brachten haar samen met Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11 rond de tafel voor een debat.
  • DeWereldMorgen.be -
    Logo's van de 8 VN-Millenniumdoelstellingen die tegen 2015 zouden moeten worden gehaald

Francine Mestrum - doctor in de sociale wetenschappen, gespecialiseerd in ontwikkelingsproblematiek – toont zich in haar boek Ontwikkeling & solidariteit een koele minnaar van de millenniumdoelstellingen. Met die doelstellingen engageerden 191 lidstaten van de VN zich om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren.

Te weinig ambitieus en tegelijkertijd niet haalbaar, is het harde oordeel van Francine Mestrum. Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11, de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, kan zich vinden in die kritiek, maar wil juist daarom nu zaterdag zoveel mogelijk mensen bij elkaar krijgen voor de Wachtnacht.

“De doelstellingen gaan inderdaad niet ver genoeg, maar zelfs dat absolute minimum minimorum lijken we niet te gaan halen. Dat willen we aanklagen op de Wachtnacht. Met zoveel mogelijk mensen gaan we op het Sint-Pietersplein in Gent duidelijk maken: politici, doe daar iets aan”, aldus Bogdan Vanden Berghe.

Wij (De Wereld Morgen) brachten hen rond de tafel voor een debat.

Priester-politicus Jef Ulburghs overleden

woensdag 01 september 2010 (De Wereld Morgen)

Op 31 augustus rond 21 uur is priester Jef Ulburghs in familiale kring in Zolder overleden. Hij werd 88. Ulburghs was niet alleen priester maar op de eerste plaats een basiswerker. Hij werkte eerst in Luik tussen de mijnwerkers en de metallo's. Vanaf de jaren '70 kwam hij terug naar Limburg waar hij zijn engagement voor de mijnwerkers, mensen in achtergestelde buurten en migranten verderzette.

DeWereldMorgen.be -

(Foto Johnny Harsch)

Jef Ulburghs verwoordde zijn engagement als volgt: “De christelijke god kan je alleen maar ontdekken in de gelaatsuitdrukking van de lijdende, strijdende en hopende mens. Het lijden van Christus herhaalt zich elke dag opnieuw in de vernederingen en het onrecht waarvan de onderdrukte mens het slachtoffer wordt en waartegen hij zich verzet”.

Van het bisdom Hasselt verkreeg hij de vrije hand om op zijn eigen manier 'van onderuit' te werken. Hij kreeg een klein appartementje toegewezen in Zwartberg, waar ondergetekende het geluk had om twee jaar met hem samen te wonen. Jefs radicale keuze voor de mensen die in onrecht leven, vertaalde zich in allerlei acties die hij samen met hen opzette.

De mijnwerkers hadden een speciale plaats in Jefs hart. Tijdens mijnstakingen stond Jef steevast aan de mijnpoort om de mijnwerkers te steunen. Hij zette zich ook in voor de mensen in de cités. Samen met jonge idealisten organiseerde hij buurtwerkingen die de achterstelling in de wijken aan de kaak stelden. Hierdoor kwam Jef in conflict met de kerkelijke en de politieke overheid.

Gesteund en voluit aangemoedigd door zijn groeiende achterban besloot Jef Ulburghs begin jaren ’80 ook actief aan politiek te doen. Als onafhankelijke ‘Doorbraak’-kandidaat van de socialistische partij werd Jef Ulburghs bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 in Genk met glans verkozen. In zijn zog werden nog meerdere ‘Doorbraak’-adepten verkozen. Jef Ulburghs drukte vanuit de oppositie zijn stempel op de Genkse politiek en kon heel wat zaken realiseren, vooral in de achtergestelde arbeidersbuurten.

In 1984 kreeg Jef voor ‘Doorbraak’ en de SP een strijdplaats aangeboden voor de verkiezing van het Europees parlement. Hij behaalde zijn zetel en bleef één legislatuur Europarlementslid. Hij bespeelde vanuit Straatsburg zijn vertrouwde thema’s en wist ze een Europese dimensie te geven.

Toen hij de politiek inging kwam hij in een groot conflict met de kerkelijke hiërarchie. Een pastoor bij de socialisten, dat kon niet. Jef kreeg verbod om nog de mis op te dragen in de kerk van Zwartberg. De paralel met priester Daens is rap gemaakt. In de gemeenteraad van Genk bracht hij de problemen van de mijnwerkersbuurten naar voor. Hij kreeg het vaak aan de stok met toenmalig burgemeester Louis Gaethofs. Maar Jef deed door. Hij werd hierin telkens aangemoedigd door buurtbewoners wiens problemen Jef op tafel legde.

Na zijn mandaat in het Europese parlement kreeg Jef geen plaats meer op de SP-lijst. De partij riep de leeftijdsgrens in. Toen zocht Agalev Jef aan om bij hen op te komen. Voor het eerst veroverde het toenmalige Agalev een senaatszetel in Limburg.

Op latere leeftijd had Jef nog de kracht om te doctoreren aan de universiteit van Louvain-la-Neuve met een proefschrift over het subsidiariteitsbeginsel. Hij schreef ook meerdere boeken. Tot kort voor zijn dood deed hij nog de mis voor de Italiaanse gemeenschap in Beringen en Zolder.