LSF Charter

Beginselverklaring van het Limburgs Sociaal Forum

Goedgekeurd door de oprichtingsvergadering van het Limburgs Sociaal Forum op 14 januari 2003.
Het Limburgs Sociaal Forum wil de dynamiek van het Wereld Sociaal Forum ook in Limburg uitdragen. Deze beginselverklaring is dus een vrije weergave van het handvest van het Wereld Sociaal Forum en van het Belgisch Sociaal Forum.
 1. Het Limburgs Sociaal Forum (verder: LSF) is een open ontmoetingsplatform voor reflectie en democratische gedachtewisseling, formulering van voorstellen, bespreking van ervaringen en samenwerking in functie van acties tot verandering. Hiervoor worden groepen en bewegingen uit de burgersamenleving samengebracht die zich verzetten tegen het neoliberalisme, tegen de werelddominantie van het kapitaal en elke vorm van economische uitbuiting. Zij zetten zich in om een planetaire gemeenschap uit te bouwen met gezonde relaties tussen de mensen, en ook tussen mens en aarde.
 2. Naar het voorbeeld van het Wereld Sociaal Forum is het Limburgs Sociaal Forum een permanent platform voor onderzoek en uitwerking van alternatieven. Verandering van eigen levensstijl is even cruciaal als publieke actie.
  Het LSF denkt planetair en ziet zichzelf als een deel in een mondiaal proces.
 3. Het LSF verzet zich tegen een kapitalistisch gestuurde globalisering waarin de grote multinationale ondernemingen de mondialisering bepalen, hierin vaak gesteund door regeringen en internationale instellingen die hun belangen dienen. Door het bepleiten van alternatieven wil het LSF komen tot een trendbreuk, een nieuwe stap in de wereldgeschiedenis. Streefdoel is een solidaire mondialisering met eerbied voor de universele rechten van alle mensen en alle naties ter wereld, een mondialisering die het leefmilieu respecteert en gesteund wordt door democratische internationale instellingen die zich ten dienste stellen van sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en het zelfbeschikkingsrecht van volkeren.
 4. Het LSF wil alle groepen en bewegingen die rond deze thema's actief zijn in onze provincie een stem geven, maar zonder de pretentie al deze diverse burgerinitiatieven te vertegenwoordigen.
 5. Het LSF heeft geen representatief karakter als koepel. Bijgevolg is niemand gemachtigd in welke vorm dan ook in naam van het LSF standpunten te formuleren die er aanspraak op maken de standpunten van alle deelnemers te zijn. Het LSF wil niet te pas en te onpas via stemming of met consensus beslissingen nemen over verklaringen of actievoorstellen die de deelnemers allemaal of in meerderheid engageren. Het LSF beweert ook niet het enige alternatief te zijn voor actie vanwege de deelnemende organisaties en bewegingen.
 6. De organisaties en groepen die deelnemen aan de ontmoetingen van het LSF moeten er dus zeker van zijn dat ze in alle vrijheid kunnen debatteren over hun opvattingen, hun verklaringen en de acties die ze willen voeren, apart of samen met anderen. Gezamenlijke beslissingen worden altijd genomen met respect voor minderheidsstandpunten. Het LSF verbindt zich ertoe deze beslissingen in zo breed mogelijke kring te verspreiden, met de middelen waarover het beschikt, zonder richtlijnen, hiërarchie, censuur of beperkingen.
 7. Het LSF is een open platform, pluralistisch, niet-gouvernementeel en onpartijdig. Het spreekt zich uit voor gedecentraliseerde werkvormen en voor horizontale vernetting. Het engagement staat steeds in functie van concrete acties, lokaal of internationaal, om een andere wereld uit te bouwen.
 8. Het LSF zal altijd een open forum zijn met veel ademruimte voor diversiteit en pluralisme. De engagementen en acties van de deelnemende organisaties mogen dus ook veelvormig en verscheiden zijn. Het LSF staat voorts open voor de verscheidenheid van haar mensen, naar geslacht, etnische afkomst, cultuur, leeftijd en lichamelijke bekwaamheid. Politieke partijen kunnen geen lid zijn van het LSF. Het LSF wil vooral burgers stimuleren in keuzes en beslissingen die bijdragen tot een andere wereld. Politieke mandatarissen kunnen evenwel uitgenodigd worden om deel te nemen aan de bijeenkomsten.
 9. Het LSF verzet zich tegen elke totalitaire en reducerende visie op economie en ontwikkeling en kant zich tegen elke vorm van geweld, ook door politieke overheden als middel tot sociale controle. Het veroordeelt alle vormen van discriminatie en verwerpt elke onderwerping van een mens door een ander mens. Het LSF zet zich in voor mensenrechten, basisdemocratie en een vredevolle samenleving, in gelijkheid en solidariteit.
 10. Het LSF wil ook een communicatieve ruimte zijn om een ideeënbeweging uit te bouwen die aanzet tot bezinning en levensverdieping. Het wil stilstaan bij de inpalming van ons leven door economisme en consumentisme. Het wil nadenken over de mechanismen en de instrumenten van de heerschappij van het kapitaal, en over de middelen en acties tot verzet. Het wil met een open geest nadenken en communiceren over de alternatieven die worden voorgesteld om de problemen van uitsluiting en ongelijkheid op te lossen. Het LSF gaat ervan uit dat deze problemen overal ter wereld versterkt worden door een mondialiseringsproces waarin niet de mens maar het geld centraal staat. Dit gaat gepaard met racistische, seksistische en milieuvernietigende uitwassen.
 11. Het LSF stimuleert de wederzijdse verrijking van, de kruisbestuiving tussen de organisaties en bewegingen die deelnemen. Maar de debatcultuur staat wel steeds in functie van economische en politieke actie nodig om een maatschappij uit te bouwen die de mens en de natuur voorop plaatst, vandaag en voor de toekomstige generaties.
 12. Het LSF wil als netwerk nieuwe nationale en internationale banden creëren en versterken tussen organisaties en bewegingen van de burgermaatschappij. Hierdoor worden de mogelijkheden verhoogd tot geweldloos burgerlijk verzet tegen het institutioneel geweld en het proces van ontmenselijking. Daarentegen staan deze organisaties en bewegingen voor een humanisering van de samenleving.
 13. Het LSF wil, als knooppunt van het Wereld Sociaal Forum, stimuleren tot internationale samenwerkingsverbanden. Zo worden de aanzetten tot verandering op andere plaatsen overgenomen en wereldwijd op de politieke agenda gezet. Zo wil het LSF de vorming van een nieuw wereldburgerschap opzetten.
Limburg, 14 januari 2003